Železniška proga Maribor–Šentilj

Železniška proga Maribor–Šentilj–državna meja, ki je bila zgrajena leta 1846 v okviru gradnje Južne železnice Dunaj–Trst in je dolga skoraj 16 km, je del glavne železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj–državna meja. Je tudi del Baltsko-jadranskega koridorja, ki poteka na relaciji Graz–Šentilj–Maribor–Ljubljana–Koper/Trst, poleg tega pa je tudi pomembna povezava z Luko Koper ter neposredna povezava Avstrije na Sredozemski koridor.

Od Sežane do Maribora je proga zgrajena kot dvotirna, med Mariborom in Šentiljem oziroma državno mejo pa je enotirna. Elektrifikacija proge je bila izvedena leta 1975.

Cilji projekta:

 • modernizacija in obnova proge v skladu z evropskimi standardi,
 • povečanje kategorije proge s C3 na D4 (22,5 t/os),
 • povečanje stopnje varnosti prometa,
 • povečanje zmogljivosti proge,
 • skrajšanje časa potovanja,
 • povečanje hitrosti na do 120 km/h,
 • učinkovitejše vodenje prometa,
 • zmanjšanje hrupa,
 • optimalno odvijanje prometa vlakov.

Izvedba del:

Operativna izvedba del je predvidena v dveh fazah:

 • Faza 1 (2018–2023): nadgradnja obstoječe enotirne proge z novimi objekti na progovnem odseku Maribor–Pesnica (novi viadukt Pesnica in novi predor Pekel).
 • Faza 2: gradnja II. tira - v skladu z dogovorom z Republiko Avstrijo, je gradnja drugega tira predvidena glede na prometne potrebe.

Izdelava idejnega projekta

V okviru priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za drugi tir proge Maribor–Šentiljem–d.m. je bila s sredstvi TEN-T sofinancirana strokovna podlaga za DPN – Idejni projekt.

Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj (Faza 1)

OBSEG DEL:

 • nadgradnja železniških postaj Maribor Tezno, Maribor, Pesnica, Šentilj,
 • nadgradnja obstoječega tira na odsekih Maribor–Počehova, Pesnica–Šentilj in Šentilj–državna meja,
 • nadgradnja oz. rekonstrukcijo vozne mreže,
 • nadgradnja signalnovarnostnih naprav,
 • rekonstrukcija obstoječega predora Šentilj,
 • nadgradnja postajališča Cirknica,
 • rekonstrukcija obstoječih prepustov in podvozov,
 • rekonstrukcija oz. gradnja opornih in podpornih zidov ob progi,
 • ureditev križanj cest z železnico,
 • ureditev ustrezne protihrupne zaščite ob obstoječem tiru – postavitev protihrupnih ograj v dolžini približno 13 kilometrov ter pasivna zaščita preostalih stavb, pri katerih je prekoračena kritična vrednost hrupa,
 • gradnja nove trase za bodočo dvotirnost na odseku Počehova–Pesnica:
  • gradnjo novega predora Pekel,
  • gradnjo novega viadukta Pesnica,

Izvedba del poteka v več sklopih: 

Izvedba del na obstoječi trasi se je pričela meseca avgusta 2018 in bo zaključena konca leta 2020, dela na novi trasi med Počehovo in Pesnico pa bodo potekala v letih 2020–2023.

FINANCIRANJE FAZE 1
Vrednost podpisanih pogodb in ocenjena vrednost ostalih investicijskih stroškov znaša 286,65 milijona evrov, zagotovljeno je sofinanciranje z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskega sklada v višini 101 milijon evrov.

Nadgradnja signalno-varnostnih (SV) naprav na odsekih železniške proge Zidani Most–Šentilj

V okviru javnega naročila »Nadgradnja SV naprav na odsekih železniške proge Zidani Most–Šentilj« bodo nadgrajene signalnovarnostne naprave na železniških odsekih Zidani Most–Celje, Poljčane–Slovenska Bistrica in Maribor–Šentilj ter na območju vozlišča Pragersko. Nadgradnja signalnovarnostnih naprav bo sledila izvedenim gradbenim delom na omenjenih železniških odsekih, z njo pa se tehnologija spreminja iz obstoječe relejne v elektronsko tehnologijo.
Nadgradnja SV naprav na odseku Maribor–Šentilj bo izvedena v letih 2021–2022.

PUBLIKACIJE

15. 10 2018, Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj (SI) (.pdf)

VIDEO

29. 10. 2019, Nadgradnja odseka Pesnica-Šentilj državna meja - kratki video
29. 10. 2019, Nadgradnja odseka Pesnica-Šentilj državna meja - dolgi video
29. 10. 2019, Nadgradnja odseka Pesnica-Šentilj državna meja - kratki video - EN
29. 10. 2019, Nadgradnja odseka Pesnica-Šentilj državna meja - dolgi video - EN 
31. 10. 2022, Gradnja železniškega predora Pekel - stanje na dan 23. 9. 2021
31. 08. 2022, Viadukt Pesnica - vgradnja betona za segment 4 prekladne konstrukcije v dolžini 112 metrov