Drugi tir železniške proge Ljubljana–Jesenice

Glavna železniška proga št. 20 Ljubljana–Jesenice je enotirna proga, zaradi česar je njena prepustnost omejena.

Povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti proge s postopno ureditvijo dvotirne proge do končne dvotirnosti so bili razlogi za pričetek umeščanja nadgradnje obstoječe železniške proge od Ljubljane preko Kranja in Jesenic do državne meje z Avstrijo z drugim tirom v njeni neposredni bližini. Poleg drugega tira bodo načrtovane tudi vse spremljajoče prostorske ureditve, potrebne za izvedbo načrtovane prostorske ureditve.

Cilji projekta:

  • povečanje stopnje varnosti prometa,
  • učinkovitejše vodenje prometa,
  • znižanje obratovalnih stroškov,
  • izboljšanje storitev prevoza potnikov na tej progi in večja vloga te proge v javnem potniškem prometu, združevanje in medsebojno povezovanje vseh vrst javnega in individualnega prometa,
  • vzpostavitev dobre železniške povezave med državami na območju v evropskega prometnega prostora.

Za novo načrtovano železniško progo Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja z navezavo na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je bilo za progo, ki bi potekala v povsem novem koridorju (izven koridorja obstoječe proge), v letu 2015 zaključeno vrednotenje variant. Iz zaključkov vrednotenja variant v novem koridorju izhaja, da so vse variante okoljsko in ekonomsko nesprejemljive, zato so bile preučene variante v koridorju obstoječe proge brez navezave na letališče.

Študija variant in okoljsko poročilo za novo progo v novem koridorju sta bila sofinancirana s sredstvi TEN-T.

Vlada Republike Slovenije je na 170. redni seji dne 1.3.2018 sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja v koridorju obstoječe proge, brez navezave na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. V pripravi je državni prostorski načrt.

Navezava na letališče Jožeta Pučnika se preučuje v okviru študije za regionalne proge na področju Ljubljanske urbane regije. V tej nalogi bo obravnavan tudi potek nove proge in sicer kot odsek nove proge z navezavo železniškega odseka Ljubljana–Kamnik na letališče Jožeta Pučnika ter do Zlatega Polja v Kranju.

i00591.png

Shematski zemljevid