Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača

Obstoječa dvotirna elektrificirana železniška proga Ljubljana–Divača je sestavni del obeh TEN-T koridorjev, ki potekata preko Slovenije in sicer Sredozemskega in Baltsko-jadranskega koridorja.

Osnovni namen projekta nadgradnje odseka železniške proge Ljubljana–Divača je dvigniti prepustnost in zmogljivost proge in s tem omogočiti prevoz pričakovanega obsega tovornega prometa in potnikov, izboljšanje vozne hitrosti, urejenosti železniškega prometa in povečanje prometne varnosti.

Cilj projekta:

  • zagotavljanje interoperabilnosti,
  • odprava ozkih grl na poteku Ljubljana–Divača,
  • dvig kategorije proge na celotnem poteku na D4 (dovoljeni pritiski 22,5 t/os),
  • povečanje zmogljivosti proge,
  • skrajšanje voznih časov,
  • povečanje stopnje varnosti,
  • povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo,
  • omogočena vožnja sodobnih vlakov,
  • odprava in preprečevanje negativnih vplivov na okolje.

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije.

Shematski zemljevid