Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača

Odsek Ljubljana–Divača je del glavne železniške proge št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m., ki je bila zgrajena v obdobju 1846–1857 kot del »Južne železnice« Dunaj–Trst. Trasa 104 kilometrov dolge proge je ostala praktično enaka kot ob odprtju proge leta 1857, razen na območju Borovnice, kjer je bil zaradi porušitve Borovniškega viadukta v drugi svetovni vojni zgrajen nadomestni odsek med Preserjami skozi novo borovniško postajo ter dalje po pobočju nad Borovnico vse do stare borovniške postaje. Elektrifikacija proge je bila končana leta 1962.

Odsek železniške proge je dvotirna in elektrificirana proga, opremljena z signalnovarnostnimi napravami in daljinskim vodenjem iz centra vodenja prometa Postojna.

Odsek predstavlja glavno prometno povezavo Primorske z osrednjo Slovenijo in je del obeh TEN-T koridorjev, ki potekata preko Slovenije, Sredozemskega in Baltsko-jadranskega koridorja.

Proga ne ustreza današnjim prometnim zahtevam in predstavlja ozko grlo na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji in na obeh TEN-T koridorjih. Prav tako je proga problematična z vidika prepustne zmogljivosti.

Cilj projekta:

 • odprava ozkih grl na poteku Ljubljana–Divača,
 • zagotavljanje ustrezne železniške povezave s širšim evropskim prostorom,
 • dvig kategorije proge na celotnem poteku na D4 (dovoljeni osni pritiski 22,5 t/os),
 • povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti proge,
 • povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo,
 • omogočena vožnja sodobnih vlakov,
 • učinkovitejše vodenje prometa in znižanje obratovalnih stroškov,
 • skrajšanje voznih časov,
 • porabniku prijaznejša infrastruktura
 • povečanje stopnje varnosti prometa zaradi odstranitve obstoječih nivojskih prehodov in ureditve izvennivojskih dostopov do peronov,
 • odprava in preprečevanje negativnih vplivov na okolje,
 • zagotavljanje interoperabilnosti proge.

Obseg del:

 • nadgradnjo odsekov Ljubljana–Brezovica, Brezovica–Preserje, Preserje–Borovnica in Rakek–Postojna,
 • ureditev železniških postaj in postajališč Brezovica, Preserje, Logatec, Ljubljana Tivoli, Notranje Gorice, Planina, Postojna in Rakek,
 • nadgradnjo in ureditev izvennivojskih dostopov na perone na postajah Borovnica, Prestranek in Pivka,
 • gradnja novega postajališča Vnanje Gorice s P+R z ukinitvijo nivojskega prehoda ter gradnjo nadomestnega podvoza,
 • gradnjo podhoda za kolesarje in pešce v Postojni,
 • ureditev nivojskih križanj,
 • zagotovitev električne napetosti z gradnjo elektronapajalnih postaj Borovnica in Postojna ter MS Verd,
 • vgradnjo avtomatskega progovnega bloka (APB) in evropskega sistema za nadzor vlakov (ETCS),
 • izvedbo protihrupne zaščite.

Izvedba del

Izvedba del je predvidena v letih od 2021 do 2027 in bo potekala v več sklopih:

 • 1. sklop - nadgradnja odseka Ljubljana–Brezovica:
  • predvidena izvedba: avgust 2021–november 2022,
  • ocenjena vrednost: 67,61 milijonov evrov,
  • EU sredstva - RRF: 37,87 mio EUR
  • nadgradnja postajališča Ljubljana Tivoli,
  • nadgradnja nivojskih križanj za najvišjo progovno hitrost,
  • zamenjava jeklenega mostu čez Mali graben,
  • gradnja protihrupnih ograj v dolžini 8.196m,
  • nadgradnja obstoječih tirov,
  • nadgradnja oz. rekonstrukcijo vozne mreže,
  • nadgradnja signalnovarnostnih naprav.
 • 2. sklop - nadgradnja odseka Ljubljana–Preserje–Borovnica:
  • predvidena izvedba: 2022–2024,
  • predvidena EU sredstva - RRF za nadgradnjo medpostajnih odsekov: 34,41 mio EUR

FINANCIRANJE PROJEKTA

Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 672,6 milijona evrov. Predvideno je zagotavljanje evropskih sredstev v okviru finančne perspektive 2021–2027.

VIZUALIZACIJA PROJEKTA