Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača

Logtip: Financira Evropska unija - NextGenerationEu

Odsek Ljubljana–Divača je del glavne železniške proge št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m., ki je bila zgrajena v obdobju 1846–1857 kot del »Južne železnice« Dunaj–Trst. Trasa 104 kilometrov dolge proge je ostala praktično enaka kot ob odprtju proge leta 1857, razen na območju Borovnice, kjer je bil zaradi porušitve Borovniškega viadukta v drugi svetovni vojni zgrajen nadomestni odsek med Preserjami skozi novo borovniško postajo ter dalje po pobočju nad Borovnico vse do stare borovniške postaje. Elektrifikacija proge je bila končana leta 1962.

Odsek železniške proge je dvotirna in elektrificirana proga, opremljena z signalnovarnostnimi napravami in daljinskim vodenjem iz centra vodenja prometa Postojna.

Odsek predstavlja glavno prometno povezavo Primorske z osrednjo Slovenijo in je del obeh TEN-T koridorjev, ki potekata preko Slovenije, Sredozemskega in Baltsko-jadranskega koridorja.

Proga ne ustreza današnjim prometnim zahtevam in predstavlja ozko grlo na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji in na obeh TEN-T koridorjih. Prav tako je proga problematična z vidika prepustne zmogljivosti.

Cilj projekta:

 • odprava ozkih grl na poteku Ljubljana–Divača,
 • zagotavljanje ustrezne železniške povezave s širšim evropskim prostorom,
 • dvig kategorije proge na celotnem poteku na D4 (dovoljeni osni pritiski 22,5 t/os),
 • povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti proge,
 • povečanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo,
 • omogočena vožnja sodobnih vlakov,
 • učinkovitejše vodenje prometa in znižanje obratovalnih stroškov,
 • skrajšanje voznih časov,
 • porabniku prijaznejša infrastruktura
 • povečanje stopnje varnosti prometa zaradi odstranitve obstoječih nivojskih prehodov in ureditve izvennivojskih dostopov do peronov,
 • odprava in preprečevanje negativnih vplivov na okolje,
 • zagotavljanje interoperabilnosti proge.

Obseg del:

 • nadgradnjo odsekov Ljubljana–Brezovica, Brezovica–Preserje, Preserje–Borovnica in Rakek–Postojna,
 • ureditev železniških postaj in postajališč Brezovica, Preserje, Logatec, Ljubljana Tivoli, Notranje Gorice, Planina, Postojna in Rakek,
 • nadgradnjo in ureditev izvennivojskih dostopov na perone na postajah Borovnica, Prestranek in Pivka,
 • gradnja novega postajališča Vnanje Gorice s P+R z ukinitvijo nivojskega prehoda ter gradnjo nadomestnega podvoza,
 • gradnjo podhoda za kolesarje in pešce v Postojni,
 • ureditev nivojskih križanj,
 • zagotovitev električne napetosti z gradnjo elektronapajalnih postaj Borovnica in Postojna ter MS Verd,
 • vgradnjo avtomatskega progovnega bloka (APB) in evropskega sistema za nadzor vlakov (ETCS),
 • izvedbo protihrupne zaščite.

Izvedba del

Izvedba del je predvidena v letih od 2021 do 2027 in bo potekala v več sklopih:

 • 1. sklop - nadgradnja odseka Ljubljana–Brezovica:
  • izvedba: avgust 2021–november 2022,
  • vrednost gradbenih del: 59,01 milijona evrov (od tega 47,47 milijona evrov sofinancirano iz Načrta za okrevanje in odpornost),
  • nadgradnja postajališča Ljubljana Tivoli,
  • nadgradnja nivojskih križanj za najvišjo progovno hitrost,
  • zamenjava jeklenega mostu čez Mali graben,
  • gradnja protihrupnih ograj v dolžini 8.196 m,
  • nadgradnja obstoječih tirov,
  • nadgradnja oz. rekonstrukcijo vozne mreže,
  • nadgradnja signalnovarnostnih naprav.
 • 2. sklop - nadgradnja dela odseka Brezovica–Preserje, dela odseka Preserje–Borovnica in železniške postaje Borovnica:
  • izvedba: september 2022–februar 2024,
  • vrednost gradbenih del: 96,12 milijona evrov (od tega 19,31 milijona evrov nepovratnih in 57,90 milijona evrov povratnih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost),
  • nadgradnja postajališča Notranje Gorice,
  • ureditev nivojskih križanj za najvišjo progovno hitrost,
  • gradnja novega nadomestnega mostu v Notranjih Goricah v km 578+422,
  • gradnja protihrupnih ograj v dolžini 7.827 m,
  • izvedba izvennivojskega dostopa na železniški postaji Borovnica,
  • nadgradnja obstoječih tirov,
  • nadgradnja oz. rekonstrukcijo vozne mreže,
  • nadgradnja signalnovarnostnih naprav.
 • 3. sklop - nadgradnja železniških postaj Brezovica in Preserje, gradnja železniškega postajališča s podvozom v Vnanjih Goricah
  • Prenova peronske in tirne infrastrukture na postajah Brezovica in Preserje,
  • gradnja novega postajališča Vnanje Gorice s parkiriščem P+R.
  • ureditev izvennivojskega križanja v Vnanjih Goricah – ukinitev nivojskega prehoda in gradnja novega podvoza v km 575+597.

V izdelavi je projektna dokumentacija. Izvedba predvidena v letih 2024–2025.

 • 4. sklop - izvedba kablovodov za  razdelilno transformatorsko postajo Vrhnika– elektronapajalno postajo Borovnica, razdelilno transformatorsko postajo Postojna– elektronapajalno postajo Postojna in izvedba elektronapajalnih postaj
  • Gradnja elektronapajalnih postaj Borovnica in Postojna, mesto sekcioniranja Verd ter podhoda za kolesarje in pešce v Postojni
   • Gradnja ENP postaj Borovnica in Postojna ter MS Verd

    Trajanje: december 2022–februar 2025.

   • Gradnja podhoda za kolesarje in pešce v Postojni

    Trajanje: januar 2023–julij 2024. 

 • 5. sklop - izvedba APB na odseku Ljubljana–Divača

 • 6. sklop - prilagoditev ETCS sistema na odseku Ljubljana–Divača

 

FINANCIRANJE PROJEKTA

Za 1. in 2. sklop so zagotovljena povratna evropska sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost v višini 57,9 milijona evrov ter nepovratna v višini 66,78 milijona evrov.  Prav tako je zagotovljeno sofinanciranje nadaljnjih sklopov iz Instrumenta za povezovanje Evrope v višini 64,07 milijona evrov.

VIZUALIZACIJA PROJEKTA