Nadgradnja vozlišča Pragersko

Postaja Pragersko je sestavni del jedrnega TEN-T omrežja, saj leži na stičišču Baltsko-jadranskega koridorja, ki poteka v smeri Gradec–Šentilj–Maribor–Ljubljana–Koper/Trst in Sredozemskega koridorja, ki poteka v smeri Benetke-Trst/Koper–Ljubljana–Pragersko–Hodoš–Budimpešta. Železniška postaja Pragersko tako pomeni železniško vozlišče Baltsko–jadranskega in Sredozemskega koridorja.

Obstoječa postaja Pragersko služi tovornemu in potniškemu prometu v notranjem in mednarodnem prometu.

Osnovni cilji izvedbe projekta nadgradnje vozlišča Pragersko so:

 • izboljšanje tehničnih in tehnoloških parametrov postaje in vozlišča,
 • povečanje kategorije proge s C3 (nosilnost 20 t/os) na D4 (nosilnost 22,5 t/os),
 • ureditev izvennivojskih križanj cest z železnico,
 • ureditev izvennivojskega dostopa na perone,
 • odprava in preprečevanje negativnih vplivov na okolje,
 • zagotovitev ustreznega priključevanja na modernizirano železniško progo Pragersko–Ormož–Hodoš.

V okviru projekta je predvidena izvedba naslednjih ukrepov:

 • nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko,
 • nadgradnja tirov in tirnih naprav, signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav (SVTK) ter vozne mreže,
 • gradnja dveh peronov,
 • ureditev dostopa potnikov na perone (podhod s stopniščem in dvigalom),
 • gradnja cestnega podvoza skozi Pragersko,
 • rekonstrukcija postajnega poslopja,
 • ureditev dveh parkirišč v sklopu železniške postaje,
 • izvedba protihrupnih ograj.

Izdelana je projektna in investicijska dokumentacija. Izvedba del je predvidena v letih od 2019 do 2020.

Financiranje projekta

Ocenjena vrednost investicije je 88,9 milijona evrov, predvideno je sofinanciranje z evropskimi sredstvi iz sklada ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj v višini 40 milijonov evrov.

Priprava javnega naročila za pripravo PGD (projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja) je bila sofinancirana s sredstvi TEN-T.

Shematski zemljevid 

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.