Nadgradnja železniške proge Zidani Most–Celje

Železniški progovni odsek Zidani Most–Celje je sestavni del glavne železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj–državna meja. Glavna železniška proga je na poteku Zidani Most–Maribor dvotirna, na poteku Maribor–Šentilj–državna meja pa enotirna. Zgrajena je bila v letih 1846–1849 kot del takratne Južne železnice, ki je povezovala Dunaj s Trstom.

Proga na odseku Zidani Most–Celje je problematična predvsem z vidika osne obremenitve, slabega stanja zgornjega in spodnjega ustroja ter počasnih voženj, ki so posledica stanja proge in nezavarovanih nivojskih prehodov. Na progi so tudi postaje, ki ne omogočajo sprejema vlakov dolžine 740 m, poleg tega imajo nekatere postaje nivojske dostope na perone, kar dodatno otežuje odvijanje prometa.

Z nadgradnjo železniškega odseka Zidani Most–Celje ter z nadgradnjo odsekov Poljčane–Slovenska Bistrica, Maribor–Šentilj in nadgradnjo vozlišča Pragersko, ki bodo izvedeni s sofinanciranjem evropskih sredstev, bo na celotnem koridorju od Kopra do Šentilja oz. do Hodoša zagotovljena nosilnost proge kategorije D4 (dovoljeni pritiski 22,5 t/os), kar pomeni odpravo ozkega grla na progi, posledično pa povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti in skrajšanje voznih časov.

Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniškega odseka Zidani Most-Celje

Za sofinanciranje izdelave dela projektne dokumentacij - izvedbenega načrta (IzN), je bila v novembru 2013 izdana Odločba o dodelitvi finančne pomoči za sofinanciranje projekta (priprave projektne dokumentacije) s sredstvi TEN-T v višini 1,75 milijona evrov.

Izdelani izvedbeni načrt (IzN) je podlaga za izvedbo nadgradnje železniške proge na železniškem odseku Zidani Most–Celje.

Gradbena dela v okviru nadgradnje železniškega odseka Zidani Most–Celje

PREDMET PROJEKTA je izvedba nadgradnje železniške proge na odseku Zidani Most–Celje v dolžini 26,2 km. V sklopu projekta je predvideno:

 • izvedba nadgradnje treh odsekov železniške proge (Zidani Most–Rimske Toplice, Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje),
 • izvedba nadgradnje treh železniških postaj (Celje potniška in tovorna, Laško in Rimske Toplice),
 • gradnja novih peronov na postajah in izvennivojskih dostopov za potnike na peron,
 • ukinitev nivojskega prehoda na postaji Rimske Toplice ter gradnja podvoza ter povezovalnih cest pred postajo Rimske Toplice,
 • ukinitev nivojskega prehoda na postaji Laško, ukinitev treh nivojskih prehodov na odseku Rimske Toplice–Laško ter gradnja podvoza in povezovalnih cest na območju naselja Marija Gradec,
 • gradnja novega cestnega mostu čez Savinjo,
 • postavitev ca. 3,5 km novih protihrupnih ograj,
 • nadgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav.

Cilji projekta

 • zagotovitev nosilnosti proge kategorije D4 (dovoljeni pritiski 22,5 t/os) namesto obstoječe kategorije C3 (20 t/os),
 • povečanje prepustne zmogljivosti proge iz 328 na 354 vlakov/dan,
 • povečanje prevozne zmogljivosti proge iz 20,56 na 24,41 milijona neto ton/leto,
 • povečanje izkoriščenosti tovornih vlakov,
 • skrajšanje voznih časov vlakov za 5 ur na dan,
 • povečanje prometne varnosti,
 • zmanjšanje stroškov vzdrževanja,
 • učinkovitejše vodenje prometa,
 • uporabnost predmetnega železniškega odseka za funkcionalno ovirane osebe,
 • izpolnjevanje tehničnih specifikacij za interoperabilnost vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti.

Z izvedbo investicije bodo doseženi tudi določeni socialno – ekonomski cilji, ki se bodo odražali v bolj optimalnem odvijanju železniškega prometa, kar bo pripomoglo k večji konkurenčnosti železniškega prometa. Zagotovljen bo kakovostnejši transport tako na koridorjih vseevropskega jedrnega omrežja v smeri zahod - vzhod kot na lokalnem nivoju. Obstoječa proga danes pomeni ozko grlo. Po ureditvi bo omogočen nemoten železniški promet na celotnem koridorju, kar hkrati pomeni možnost za spremembo oz. preusmeritev prometnih tokov v korist železnice. S preusmeritvijo prometa s ceste na železnico se bodo zmanjšale tudi okoljske obremenitve. Zmanjšali se bodo tudi izpusti NOx in CO ter toplogrednega CO2, s čimer bodo tudi bližje cilji EU o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Za potrebe ustrezne protihrupne zaščite bo na odseku Zidani Most–Celje postavljenih cca. 3,5 km novih protihrupnih ograj.

Terminski plan

Izvedba projekta je predvidena v treh glavnih fazah in sicer:

 • I. faza: Nadgradnja postaj Celje in Laško
  Trajanje: 2016–2018 (dela so zaključena)
 • II. faza: Nadgradnja odseka Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje
  Trajanje: 2017–2019
 • III. faza: Nadgradnja odseka Zidani Most–Rimske Toplice in postaje Rimske Toplice
  Trajanje: 2018–2020
 • Zaključek projekta: 31. 12. 2020

Financiranje projekta

Ocenjena vrednost investicije znaša 282,4 milijona evrov z DDV. Za evropsko sofinanciranje projekta je bil podpisan sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility)  v vrednosti 90,6 milijona evrov.

Nadgradnja signalno-varnostnih naprav na odsekih železniške proge Zidani Most–Šentilj

V okviru javnega naročila »Nadgradnja SV naprav na odsekih železniške proge Zidani Most–Šentilj« se bo nadgradilo signalnovarnostne naprave na železniških odsekih Zidani Most–Celje, Poljčane–Slovenska Bistrica in Maribor–Šentilj ter na območju vozlišča Pragersko. Nadgradnja signalnovarnostnih naprav bo sledila izvajanju gradbenih del, ki se bodo izvajala na omenjenih železniških odsekih, z njo pa se tehnologija spreminja iz obstoječe relejne v elektronsko tehnologijo.

Shematski zemljevid

Publikacije

05. 01. 2017, Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje (SI) (.pdf)

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.