Nadgradnja železniške proge Zidani Most–Celje

 

TRAJANJE: oktober 2016–maj 2021

Železniški odsek Zidani Most–Celje je sestavni del glavne železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj–državna meja. Glavna železniška proga je na odseku Zidani Most–Maribor dvotirna, na poteku Maribor–Šentilj–državna meja pa enotirna. Zgrajena je bila v letih 1846–1849 kot del takratne Južne železnice, ki je povezovala Dunaj s Trstom.

Cilji projekta:

 • zagotovitev nosilnosti proge kategorije D4 (dovoljeni pritiski 22,5 t/os),
 • povečanje prepustne zmogljivosti proge iz 328 na 354 vlakov/dan,
 • povečanje prevozne zmogljivosti proge iz 20,56 na 24,41 milijona neto ton/leto,
 • povečanje izkoriščenosti tovornih vlakov,
 • skrajšanje voznih časov vlakov,
 • zmanjšanje stroškov vzdrževanja,
 • učinkovitejše vodenje prometa,
 • izpolnjevanje tehničnih specifikacij za interoperabilnost vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti,
 • uporabnost predmetnega železniškega odseka za funkcionalno ovirane osebe,
 • povečanje prometne varnosti.

Obseg del:

 • nadgradnja 26 kilometrov dolgega odseka železniške proge (Zidani Most–Rimske Toplice, Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje),
 • nadgradnja treh železniških postaj (Celje potniška in tovorna, Laško in Rimske Toplice),
 • gradnja novih peronov na postajah in izvennivojskih dostopov za potnike na peron,
 • ukinitev 4 nivojskih prehodov, gradnja dveh podvozov in povezovalnih cest,
 • gradnja novega cestnega mostu čez Savinjo,
 • postavitev približno 3,5 kilometrov novih protihrupnih ograj,
 • nadgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav.

Izvedba del je potekala v več sklopih: 

Financiranje projekta

Vrednost investicije znaša 227,5 milijona evrov. Projekt je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope v vrednosti 90,6 milijona evrov.

Nadgradnja signalno-varnostnih naprav na odsekih železniške proge Zidani Most–Šentilj

V okviru javnega naročila »Nadgradnja SV naprav na odsekih železniške proge Zidani Most–Šentilj« so bile nadgrajene signalnovarnostne naprave na železniških odsekih Zidani Most–Celje, Poljčane–Slovenska Bistrica in Pesnica–Šentilj. V izvedbi je nadgradnja na odseku Celje–Poljčane in na vozlišču Maribor. Nadgradnja signalnovarnostnih naprav sledi izvedenim gradbenim delom na omenjenih železniških odsekih, z njo pa se tehnologija spreminja iz obstoječe relejne v elektronsko tehnologijo.

Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniškega odseka Zidani Most-Celje

Izdelani izvedbeni načrt (IzN), ki je podlaga za izvedbo nadgradnje železniške proge na železniškem odseku Zidani Most–Celje, je bila sofinancirana s sredstvi TEN-T v finančni perspektivi 2007-2013 v višini 1,75 milijona evrov.

Publikacije

05. 01. 2017, Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje (SI) (.pdf)