Nadgradnja železniške proge Zidani Most–Celje

Železniški odsek Zidani Most–Celje je sestavni del glavne železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj–državna meja. Glavna železniška proga je na odseku Zidani Most–Maribor dvotirna, na poteku Maribor–Šentilj–državna meja pa enotirna. Zgrajena je bila v letih 1846–1849 kot del takratne Južne železnice, ki je povezovala Dunaj s Trstom.

Z nadgradnjo 26 kilometrov dolgega železniškega odseka Zidani Most–Celje ter z nadgradnjo odsekov Poljčane–Slovenska Bistrica, Maribor–Šentilj in nadgradnjo vozlišča Pragersko, bo na celotnem koridorju od Kopra do Šentilja oz. do Hodoša zagotovljena nosilnost proge kategorije D (dovoljeni pritiski 22,5 t/os), kar pomeni odpravo ozkega grla na progi, posledično pa povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti in skrajšanje voznih časov.

Cilji projekta:

 • zagotovitev nosilnosti proge kategorije D4 (dovoljeni pritiski 22,5 t/os),
 • povečanje prepustne zmogljivosti proge iz 328 na 354 vlakov/dan,
 • povečanje prevozne zmogljivosti proge iz 20,56 na 24,41 milijona neto ton/leto,
 • povečanje izkoriščenosti tovornih vlakov,
 • skrajšanje voznih časov vlakov,
 • zmanjšanje stroškov vzdrževanja,
 • učinkovitejše vodenje prometa,
 • izpolnjevanje tehničnih specifikacij za interoperabilnost vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti,
 • uporabnost predmetnega železniškega odseka za funkcionalno ovirane osebe,
 • povečanje prometne varnosti.

Z izvedbo investicije so doseženi tudi določeni socialno – ekonomski cilji, ki se odražajo v bolj optimalnem odvijanju železniškega prometa, kar pripomore k večji konkurenčnosti železniškega prometa. Zagotovljen je kakovostnejši transport tako na koridorjih vseevropskega jedrnega omrežja v smeri zahod - vzhod kot na lokalnem nivoju. Po ureditvi je omogočen tudi nemoten železniški promet na celotnem koridorju, kar hkrati pomeni možnost za spremembo oz. preusmeritev prometnih tokov v korist železnice. S preusmeritvijo prometa s ceste na železnico se bodo zmanjšale tudi okoljske obremenitve. Zmanjšali se bodo tudi izpusti NOx in CO ter toplogrednega CO2, s čimer bodo tudi bližje cilji EU o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Za potrebe ustrezne protihrupne zaščite so na odseku Zidani Most–Celje postavljene tudi nove protihrupne ograje.

Obseg del:

 • izvedba nadgradnje treh odsekov železniške proge (Zidani Most–Rimske Toplice, Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje),
 • izvedba nadgradnje treh železniških postaj (Celje potniška in tovorna, Laško in Rimske Toplice),
 • gradnja novih peronov na postajah in izvennivojskih dostopov za potnike na peron,
 • ukinitev 4 nivojskih prehodov, gradnja dveh podvozov in povezovalnih cest,
 • gradnja novega cestnega mostu čez Savinjo,
 • postavitev približno 3,5 kilometrov novih protihrupnih ograj,
 • nadgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav.

Izvedba del poteka v več sklopih: 

Financiranje projekta

Ocenjena vrednost investicije znaša 282,4 milijona evrov. Zagotovljeno je sofinanciranje projekta z evropskimi sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope v vrednosti 90,6 milijona evrov.

Nadgradnja signalno-varnostnih naprav na odsekih železniške proge Zidani Most–Šentilj

V okviru javnega naročila »Nadgradnja SV naprav na odsekih železniške proge Zidani Most–Šentilj« bodo nadgrajene signalnovarnostne naprave na železniških odsekih Zidani Most–Celje, Poljčane–Slovenska Bistrica in Maribor–Šentilj ter na območju vozlišča Pragersko. Nadgradnja signalnovarnostnih naprav bo sledila izvedenim gradbenim delom na omenjenih železniških odsekih, z njo pa se tehnologija spreminja iz obstoječe relejne v elektronsko tehnologijo.

Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniškega odseka Zidani Most-Celje

Izdelani izvedbeni načrt (IzN), ki je podlaga za izvedbo nadgradnje železniške proge na železniškem odseku Zidani Most–Celje, je bila sofinancirana s sredstvi TEN-T v višini 1,75 milijona evrov.

Publikacije

05. 01. 2017, Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje (SI) (.pdf)