Nadgradnja železniških odsekov Zidani Most–Rimske Toplice in železniške postaje Rimske Toplice

TRAJANJE: marec 2019–maj 2021
VREDNOST: 77,7 milijona evrov

Na železniškem odseku Zidani Most–Rimske Toplice je bilo nadgrajenih 15,8 kilometrov tirov, zamenjanih je bilo 19,7 kilometrov vozne mreže. Izvedena je bila tudi kompletna sanacija vseh obstoječih objektov (28 prepustov, 2 mostova, podvoz, 26 opornih oz. podpornih zidov) ter na novo je bila zgrajena nova pilotna stena.

Sočasno z nadgradnjo železniške proge se je izvedla tudi nadgradnja in ureditev železniške postaje Rimske Toplice, kjer je bil zgrajen nov podhod, otočni peron, parkirišče ter nadgrajen je bil tudi peron ob postajnem poslopju. Na novo so bile izvedene nadstrešnice ter dvigala. V kompletu so bili zamenjani obstoječi tiri, kretnice ter vozna mreža, rekonstruirani so bili obstoječi objekti in zgrajena je bila nova pilotna stena. Sanirano je bilo tudi postajno poslopje.

V sklopu nadgradnje železniške postaje Rimske Toplice je bil ukinjen nivojski prehod. Nadomestil ga je novi podvoz, ki omogoča navezavo na regionalno cesto Rimske Toplice–Jurklošter. Ukrep je obsegal tudi gradnjo 570 metrov dolge povezovalne ceste, gradnjo 475 metrov dolgega odseka regionalne ceste R3-680/1223 Rimske Toplice–Jurklošter ter gradnjo 160 metrov dolge pilotne stene in izvedbo vodnogospodarskih ureditev.


Skica izvedbe Izvennivojskega križanja Rimske Toplice