Železniška proga Pragersko–Hodoš

TRAJANJE: maj 2009–junij 2016

Posodobitev železniške proge na odseku Pragersko–Hodoš je bila ena od naših prednostnih nalog pri vzpostavitvi konkurenčne železniške povezave z vzhodno Evropo. Gre za trenutno največjo infrastrukturno naložbo na področju železniške infrastrukture. Proga Pragersko–Hodoš je sestavni del sredozemskega koridorja in hkrati železniške osi Lyon–Trst–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja, ki predstavlja 6. prednostni projekt omrežja TEN-T. Čim hitrejši razvoj omenjene železniške osi je opredeljen kot prednostna naloga Evropske unije, ki je natančneje opisana v smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja.

 

Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko–Hodoš za hitrosti do 160 km/h ter modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah se izvaja v dveh fazah, in sicer 1. faza zajema nadgradnjo, rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge, 2. faza pa modernizacijo nivojskih prehodov in ureditev postajališč na navedenem odseku železniške proge.

REKONSTRUKCIJA, ELEKTRIFIKACIJA IN NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE PRAGERSKO–HODOŠ ZA HITROSTI DO 160 KM/H

Izvedena dela v sklopu projekta – I. FAZA:

 • elektrifikacija 109 km obstoječe železniške proge vključno s postajami in zgraditvijo vozne mreže,
 • novogradnja 5 elektronapajalnih postaj na Ptuju, v Pavlovcih, Ljutomeru, Murski Soboti in Gornjih Petrovcih,
 • rekonstrukcija proge pred Ormožem, v Pavlovcih in Ivanjkovcih,
 • rekonstrukcija postaj Ptuj, Ivanjkovci, Ljutomer, Murska Sobota in Hodoš,
 • ureditev postajališč Šikole, Cirkovce, Strnišče, Hajdina, Zamušani, Osluševci, Velika Nedelja, Pušenci, Pavlovci, Mekotnjak, Ljutomer mesto, Grlava in Veržej,
 • novogradnja in rekonstrukcija komunalne in elektroenergetske infrastrukture,
 • prestavitev, novogradnja in rekonstrukcija telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov ter naprav,
 • nadgradnja progovnega odseka Pragersko–Murska Sobota v skupni dolžini 58,4 km za zagotovitev deklarirane osne in dolžinske obremenitve proge za kategorijo D4,
 • gradnja premostitvenih objektov,
 • vodnogospodarske ureditve,
 • rekonstrukcija dotrajanih mostov in prepustov večjega razpona,
 • nadgradnja štirih večjih jeklenih mostov,
 • postavitev protihrupnih ograj v skupni dolžini 13,5 km in pasivna zaščita 145 stavb.

MODERNIZACIJA NIVOJSKIH PREHODOV IN IZVEDBA PODHODOV NA ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH

Izvedena dela v sklopu projekta – 2. FAZA

V drugi fazi gre za ukrepe ureditve križanj cest z železnico na odseku proge Pragersko–Hodoš. Tako smo v okviru modernizacije nivojskih prehodov Pragersko–Hodoš uredili kar 78 prehodov: 32 nivojskih prehodov smo ukinili, 27 nivojskih prehodov smo modernizirali oz. uredili zavarovanja z avtomatsko napravo za zavarovanje, 19 prehodov smo uredili izvennivojsko, od tega 12 podvozov, 2 podhoda za pešce in 5 nadvozov. V sklopu projekta smo uredili tudi povezovalne poti in deviacije v dolžini 41,6 km ter več cestnih premostitvenih objektov (prepusti, mostovi). V okviru izvennivojskih križanj smo zgradili postajališči Cirkovce in Grlava. Prav tako smo na območju križanj uredili komunalno in energetsko infrastrukturo, namestili pasivno protihrupno zaščito na območju Ljutomera in Murske Sobote ter modernizirali signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave.

CILJI PROJEKTA

REKONSTRUKCIJA, ELEKTRIFIKACIJA IN NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE PRAGERSKO–HODOŠ ZA HITROSTI DO 160 KM/H:

 • povečana zmogljivost proge,
 • elektrifikacija 109 km proge na poteku Pragersko–Hodoš–državna meja in s tem omogočanje električne vleke kot okolju prijaznejše vrste transporta,
 • usposobitev proge za hitrosti do 160 km/h,
 • povečanje prepustne zmogljivosti proge Pragersko–Ormož z 78 vlakov na dan na 84 vlakov na dan, proge Ormož–Hodoš–državna meja s 46 vlakov na dan na 67 vlakov na dan,
 • skrajšanje časa potovanja (zaradi skrajšanja voznih časov), in sicer bo direktni potniški vlak med Pragerskim in Hodošem namesto 85 minut potoval predvidoma 63 minut, lokalni potniški vlak namesto 120 minut predvidoma le 83 minut in tovorni vlak namesto 99 minut predvidoma le 58 minut.
 • ni več potrebna menjava vleke na postajah Pragersko in Hodoš, s čimer se skrajša potovalni čas vlakov,
 • prihranek časa udeležencev v cestnem prometu zaradi ureditve izvennivojskih križanj cest z železnico; do 25 sekund na vozilo,
 • zamnjšanje števila lokomotivskih voženj na celotni progi oz. relaciji,
 • omogočeni so pogoji za obratovanje potniških vlakov z nagibno tehniko, kar bo bistveno skrajšalo potovalne čase na pomembnejših relacijah,
 • lažji dostop za funkcionalno ovirane osebe – na novo urejene klančine na postajah in postajališčih.

FINANCIRANJE PROJEKTA

Celotna vrednost naložbe znaša 475,90 milijona evrov, od česar je Evropska komisija iz Kohezijskega sklada sofinancirala delež v višini 207,11 milijona evrov.

 

Delež sofinanciranja v %
 • Finančni prispevek Evropske unije - Kohezijski sklad
 • Finančni prispevek proračuna RS

Video galerija

Publikacije

Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se je izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojna prioriteta 1 - Železniška infrastruktura – KS.

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.