Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj

Logotip: Evropska unija - Kohezijski sklad

TRAJANJE: avgust 2018–marec 2024

Železniška proga Maribor–Šentilj–državna meja, ki je bila zgrajena leta 1846 v okviru gradnje Južne železnice Dunaj–Trst, je del glavne železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj–državna meja. Je tudi del Baltsko-jadranskega koridorja, ki poteka na relaciji Graz–Šentilj–Maribor–Ljubljana–Koper/Trst, poleg tega pa je tudi pomembna povezava z Luko Koper ter neposredna povezava Avstrije na Sredozemski koridor.

Proga med Mariborom in Šentiljem oziroma državno mejo je enotirna. Elektrifikacija proge je bila izvedena leta 1975.

Cilji projekta:

 • modernizacija in obnova proge v skladu z evropskimi standardi,
 • povečanje kategorije proge s C3 na D4 (22,5 t/os),
 • povečanje stopnje varnosti prometa,
 • povečanje prepustne zmogljivosti proge iz 68 na 84 vlakov/dan,
 • povečanje prevozne zmogljivosti proge iz 3,9 na 8,1 milijona neto ton/leto,
 • skrajšanje časa potovanja,
 • povečanje hitrosti na do 160 km/h,
 • učinkovitejše vodenje prometa,
 • zmanjšanje hrupa,
 • optimalno odvijanje prometa vlakov.

Obseg del:

 • nadgradnja 18,15 kilometra obstoječega tira na odsekih Maribor–Počehova, Pesnica–Šentilj in Šentilj–državna meja,
 • gradnja 3,7 kilometra nove trase za bodočo dvotirnost na odseku Počehova–Pesnica, ki zajema gradnjo novega 1530 metrov dolgega predora Pekel in gradnjo novega 896 metrov viadukta Pesnica,
 • nadgradnja železniških postaj Maribor Tezno, Maribor, Pesnica, Šentilj,
 • nadgradnja postajališča Cirknica in ukinitev postajališča Košaki,
 • rekonstrukcija obstoječega predora Šentilj,
 • gradnja 2 nadvozov,
 • rekonstrukcija in gradnja 2 podvozov,
 • ukinitev 7 nivojskih prehodov z ureditvijo navezav na obstoječo infrastrukturo in zavarovanje 3 nivojskih prehodov z avtomatsko napravo za zavarovanje - vsa križanja ceste z železnico so urejena tako, da ni več nobenega nezavarovanega prehoda,
 • gradnja 9,5 km novih cest,
 • rekonstrukcija mostu,
 • gradnja 1 nadhoda za pešce,
 • rekonstrukcija in gradnja 3 podhodov,
 • rekonstrukcija, sanacija in gradnja 27 podpornih oz. opornih zidov ob progi,
 • rekonstrukcija, sanacija in gradnja 20 prepustov,
 • ureditev ustrezne protihrupne zaščite ob obstoječem tiru – postavitev 12,8 kilometra protihrupnih ograjin izvedba pasivne protihrupne zaščite na 75 stavbah, pri katerih je bila prekoračena kritična vrednost hrupa,
 • nadgradnja vozne mreže in signalnovarnostnih naprav ob obstoječi progi.

 

Izvedba del poteka v več sklopih: 

Financiranje

Vrednost projekta znaša 314,69 milijona evrov.

Projekt je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi iz Kohezijskega sklada v višini 128,6 milijona evrov ter iz Sklada za podnebne spremembe v višini 13 milijonov evrov.

Izdelava idejnega projekta

V okviru priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za drugi tir proge Maribor–Šentiljem–d.m. je bila s sredstvi TEN-T sofinancirana strokovna podlaga za DPN – Idejni projekt.

VIDEO

18. 04. 2024, Gradnja železniškega viadukta Pesnica in železniškega predora Pekel
31. 10. 2022, Gradnja železniškega predora Pekel - stanje na dan 23. 9. 2021
31. 08. 2022, Viadukt Pesnica - vgradnja betona za segment 4 prekladne konstrukcije v dolžini 112 metrov
19. 10. 2020, Nadgradnje železniške postaje Maribor in odseka Maribor-Počehova
29. 10. 2019, Nadgradnja odseka Pesnica-Šentilj državna meja - kratki video
29. 10. 2019, Nadgradnja odseka Pesnica-Šentilj državna meja - dolgi video
29. 10. 2019, Nadgradnja odseka Pesnica-Šentilj državna meja - kratki video - EN
29. 10. 2019, Nadgradnja odseka Pesnica-Šentilj državna meja - dolgi video - EN