Nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja

Nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja je prvi od štirih sklopov ukrepov, ki bodo izvedeni na 15,5-kilometrskem odseku železniške proge od Maribora do meje z Avstrijo.

V okviru projekta se izvajajo nadgradnja progovnega odseka od Pesnice do državne meje ter nadgradnja postajališča Cirknica ter postaj Pesnica in Šentilj.

Nadgradnja železniške postaje Pesnica

Na območju občine Pesnica projekt ureditve železniške povezave Pesnica–Šentilj–državna meja obsega ureditev postaje Pesnica, na kateri bodo zgrajeni dva nova perona ter podhod z dvigalom, s čimer bo omogočen dostop do peronov tudi funkcionalno oviranim osebam. Na območju postaje bo zgrajeno parkirišče za osebne avtomobile.

V tem sklopu bo izvedena tudi nadgradnja odseka med železniško postajo Pesnica in železniško postajo Šentilj.

Prihodnji ukrepi

V letu 2019 je načrtovan začetek gradnje nove železniške povezave na odseku od Počehove do postaje Pesnica, kar vključuje gradnjo predora Pekel v dolžini 1,5 km ter gradnjo viadukta čez pesniško dolino.

Do leta 2022 je predvidena tudi ureditev križanj ceste z železnico, in sicer cestna ureditev in ukinitev nezavarovanega prehoda Pesnica ter ureditev vzporedne povezovalne ceste z navezavo na obstoječ podvoz. Projekt predvideva tudi ukinitev treh nezavarovanih prehodov, dodatno zavarovanje nivojskega prehoda Ranca in izvedbo povezovalnih cest na izvennivojsko križanje. Predvidena je tudi postavitev 5,4 kilometra protihrupnih ograj.

Nadgradnja železniške postaje Šentilj

Nadgradnja železniške postaje Šentilj obsega ureditev postaje, gradnjo dveh novih peronov in podhoda z dvigalom, s čimer bo omogočen dostop funkcionalno oviranim osebam, ter parkirišča. Obstoječ nivojski prehod na območju postaje Šentilj pa bo ukinjen.

 

V celoti bo nadgrajen tudi odsek med železniško postajo Šentilj in državno mejo, kjer bo najzahtevnejši poseg rekonstrukcija obstoječega predora  Šentilj. Obstoječi nadhod, ki se nahaja za predorom Šentilj, bo nadomeščen z novim. 

Prihodnji ukrepi

Ureditve križanj cest in železnice, ki bodo izvedene v nadaljnji fazi projekta in bodo predvidoma zaključene do konca leta 2021, bodo obsegale:

 • ukinitev nivojskih prehodov Štrihovec 1 in 2 ter gradnjo nadvoza čez železnico;
 • ukinitev nivojskega prehoda Šentilj 1 ter gradnjo povezovalne ceste.

Nadgradnja postajališča Cirknica

Na območju postajališča Cirknica bodo izvedene nadstrešnice in parkirišče za osebne avtomobile.

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 1. Kdaj bodo dela na odseku Pesnica–Šentilj–državna meja zaključena?
  Rok za dokončanje del je avgust 2019.
 1. Ali bo v času izvedbe del železniški promet potekal nemoteno?
  Ker gre za dela, ki jih ni mogoče izvajata pod prometom, bo od 25. oktobra do 15. decembra izvedena popolna zapora železniške povezave med Mariborom in Šentiljem. Glede na vozni red vlakov bodo vzpostavljene nadomestne avtobusne linije.    
 1. Katere so ključne pridobitve za potnike, ki uporabljajo to železniško povezavo?
  Ključni pridobitvi za potnike sta sodobnejša in varnejša postajna infrastruktura (novi peroni, podhodi, dvigala, parkirišča, nadhod …), za okoliške prebivalce in ostale udeležence v prometu pa višja raven prometne varnosti na tem območju.
 1. Kdaj je predvideno nadaljevanje del?
  Dela v okviru drugega sklopa, ki obsegajo nadgradnjo železniških postaj Maribor in Tezno ter odseka Maribor–Počehova in izvedbo protihrupne zaščite, se bodo pričela predvidoma maja prihodnje leto.

Zgibanke

Video