Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke

     

Železniški predor Karavanke pri Hrušici nad Jesenicami je 7.976 metrov dolg slovensko-avstrijski predor in predstavlja pomembno čezmejno povezavo na železniški progi München–Salzburg–Ljubljana–Solun. Predor je bil predan v uporabo leta 1906.

V obstoječem železniškem predoru poteka elektrificirana dvotirna železniška proga, ki ne ustreza standardom o varnosti v železniških predorih, saj ne omogoča zadostnega svetlega profila glede na sodobne standarde evropskega železniškega omrežja.

V letu 2015 je bil podpisan Sporazum o skupnem načrtovanju varnostno–tehnične prenove železniškega predora med pristojnima ministrstvoma Republike Slovenije in Republike Avstrije. Na podlagi sporazuma je bil v letu 2016 podpisan dogovor o načrtovanju progovnega odseka Jesenice–Podrožca, skladno s katerim bo izvedena varnostno–tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke.

Cilji projekta

 • izboljšanje varnostno–tehničnih razmer v predoru Karavanke,
 • izboljšanje varnosti železniškega prometa in potnikov,
 • zagotovitev hitrostnih parametrov za učinkovito delovanje železniškega tovornega prometa ter posledično tudi izboljšanje razmer odvijanja potniškega prometa, in sicer zagotovitev hitrosti do 120 km/h,
 • zagotovitev dviga kategorije proge na D4 (dovoljeni pritiski 22,5 t/os),
 • zagotovitev ustreznih železniških povezav s širšim evropskim prostorom.

Obseg del

V okviru varnostno–tehnične nadgradnje železniškega predora Karavanke je predvidena:

 • odstranitev dvotirne in izgradnja enotirne proge v predoru in na odseku proge od postaje Jesenice do postaje Podrožca,
 • izvedba »izvlečnega tira« v območju postaje Jesenice – ohranitev delne dvotirnosti,
 • izvedba sanacije poškodovanih delov konstrukcije predorske cevi,
 • ureditev ustreznega odvodnjavanja,
 • izvedba intervencijskih hodnikov po celotni dolžini predora,
 • ureditev vozne mreže,
 • ureditev signalno-varnostnih naprav za vodenje in zavarovanje železniškega prometa v predoru ter vzpostavitev APB,
 • ureditev sodobnih telekomunikacijskih sistemov,
 • obnova in restavriranje portala,
 • izvedba ustreznih sistemov za zagotovitev varnosti železniškega prometa s področja požarne varnosti v predoru in varnega ter učinkovitega reševanja v primeru nesreč.

Izvedba del je predvidena od avgusta 2020 do septembra 2021, večina del pa bo izvedena v času popolne zapore proge od 5.10.2020 do 10.7.2021, saj so vsa gradbena dela vezana na zapore tirov na odseku železniške proge od železniške postaje Jesenice do železniške postaje Podrožca.

Financiranje projekta

Projekt je financiran s strani obeh držav, Avstrije in Slovenije. Ocenjena vrednost nadgradnje obstoječega železniškega predora Karavanke na slovenski strani znaša 79,31 milijona evrov z DDV. Zagotovljeno je tudi sofinanciranje z EU sredstvi v okviru Kohezijskih sredstev v višini 49,23 milijona evrov.

Za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije so bila Sloveniji in Avstriji odobrena EU sredstva iz Instrumenta za povezovanje Evrope v višini 2,97 milijona evrov, od tega je bila Slovenija upravičena do 1,47 milijona evrov.