NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE PROGE LJUBLJANA ŠIŠKA–KAMNIK GRABEN

Zamisel za gradnjo železniške proge med Ljubljano in Kamnikom sega v leto 1880, glavni razlog za njeno gradnjo je bil razvoj industrije in trgovine. Najpomembnejšo vlogo je imela državna smodnišnica ob Kamniški Bistrici, pomembna pa je bila tudi tamkajšnja trgovina z apnom, lesom in cementom. Gradbeno dovoljenje za izgradnjo proge je bilo izdano konec oktobra 1889, proga pa je bila predana v promet 28 januarja 1891.

Zaradi zmanjšanega prometa je kamniška proga izgubila status javne proge, leta 1968 je bil na progi ukinjen promet vlakov, ki pa je bil desetletje pozneje, leta 1978, znova vpeljan. Maja 1980 je kamniška proga ponovno dobila status javne proge.

Danes je na 23,6 km dolgi enotirni in ne elektrificirani regionalni železniški progi št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben (t. i. kamniški progi) 5 postaj in 10 postajališč. Za zagotavljanje bolj konkurenčnega in vabljivega javnega prevoza v primerjavi s cestnim prometom se bo pristopilo k nadgradnji te regionalne železniške proge.

 

Cilji projekta:

  • vzpostavitev dvotirnosti in elektrifikacije,
  • skrajšanje voznih časov in povečanje potovalnega udobja,
  • povečanje števila pripeljanih potnikov in tovora,
  • preusmeritev cestnega prometa na železnico,
  • ureditev nivojskih križanj,
  • ureditev železniških postaj in postajališč,
  • vzpostavitev multimodalnih točk za povezavo različnih vrst prometa (vlak, lokalni in regionalni avtobus, prevoz na klic, kolo, avtomobil in parkiranje, P+R).

 

Izvedba del:

  • Nadgradnja določenih postaj in postajališč

Predvidena je nadgradnja železniških postaj Ljubljana Črnuče in Kamnik ter postajališč Ljubljana Šiška in Ljubljana Brinje, v katere se ne bo posegalo s sprejetjem državnega prostorskega načrta. Predvidena je tudi nadgradnja s signalnovarnostnimi napravami in uvedba daljinskega vodenja prometa na celotni progi.

  • Prostorsko umeščanje z državnim prostorskim načrtovanjem

V teku je postopek umeščanja v prostor in izdelava projektne dokumentacije.

Po sprejetju DPN je predvidena nadgradnja obstoječe proge, elektrifikacija, fazna vzpostavitev dvotirnosti, nov potek trase na posameznih odsekih, preureditev določenih postaj, postajališč in prehodov preko proge ter nadgradnja signalnovarnostnih naprav. Zasnova praviloma sledi obstoječi progi, nov potek dvotirne proge, vključno z novim mostom preko Save, je predviden med železniškim postajališčem Ljubljana Ježica in železniško postajo Ljubljana Črnuče.

 

Potek regionalne proge Ljubljana Šiška–Kamnik Graben

Železniška postaja Ljubljana Črnuče pred izvedbo

Nadgradnja železniške proge Ljubljana Šiška - Kamnik Graben