Nadgradnja železniške proge Dolga gora–Poljčane

TRAJANJE: junij 2014–december 2015

Osnovni namen projekta nadgradnja odseka glavne železniške proge Dolga Gora–Poljčane je zagotavljanje normalnega tehničnega stanja javne železniške infrastrukture ter s tem povečanje varnosti in urejenosti železniškega prometa. Odsek je sestavni del javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji in je pomemben predvsem v mednarodnem tovornem prometu na smeri severovzhod–jugovzhod.

Obravnavani odsek proge leži na glavni železniški progi Zidani Most–Šentilj–državna meja. Taki projekti s področja železniške infrastrukture so prednostni. Njihova uresničitev je potrebna za skladen, regionalni, gospodarski in sonaravni razvoj države. Izvedene naložbe zmanjšujejo negativni vpliv na okolje, kar pomeni, da se pospešuje okolju prijaznejši železniški promet, ki je ključen dejavnik uspeha v vse bolj odprtem, tržnem in konkurenčnem prostoru. Z nadgradnjo proge bodo vzpostavljeni pogoji za postopno preusmeritev prometa s cest na železnice.

Obseg del:

 • zamenjava elementov zgornjega ustroja na omenjenem odseku na levem in desnem tiru v skupni dolžini  dvotirne proge 7,5 kilometra,
 • sanacija dela perona ob levem tiru na postajališču Dolga Gora in gradnja novega perona ob desnem tiru v dolžini 150 metrov,
 • gradnja novega podhoda za potnike, ki bodo lahko izvennivojsko dostopali z ene strani železniške proge na drugo stran,
 • obnova treh nivojskih prehodov, ki bodo tlakovani z montažnimi gumijastimi ploščami, in ukinitev enega nivojskega prehoda
 • sanacija objektov spodnjega ustroja (podvozov in podhodov, mostov, prepustov in zidov na obeh straneh proge),
 • sanacija predora Lipoglav,
 • ureditev odvodnjavanja progovnega telesa,
 • obnova vozne mreže,
 • ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav.

Cilji projekta:

 • zagotovitev večje hitrosti vlakov in večje obremenitve – dvig kategorije proge s C3 na D4 ter s tem odprava ozkega glede na kategorijo proge,
 • povečanje prepustne zmogljivosti proge s 165 vlakov/dan na 169 vlakov/dan,
 • povečanje prevozne zmogljivosti proge z 11.950.000 neto ton letno na 12.240.000 neto ton letno,
 • skrajšanje voznih časov,
 • zmanjšanje stroškov vzdrževanja,
 • kakovostnejše storitve prevoznika.

Financiranje projekta

Celotna vrednost naložbe znaša 28,08 milijona evrov, od česar je Evropska komisija iz Kohezijskega sklada sofinancirala delež v višini 16,79 milijona evrov.

Delež sofinanciranja v %
 • Finančni prispevek Evropske unije - Kohezijski sklad
 • Finančni prispevek proračuna RS

Publikacije

Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se je izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojna prioriteta 1 - Železniška infrastruktura – KS.

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

Video galerija