Modernizacija obstoječe železniške proge Divača–Koper

TRAJANJE: september 2009–julij 2016

Pomen in stanje železniške proge

Proga Divača–Koper je sestavni del omrežja TEN-T, in sicer železniške osi Lyon–Trst–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja, ki je prednostni projekt št. 6 TEN-T. Čim hitrejši razvoj železniške osi Lyon–Trst– Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja je kot prednostni projekt opredeljen v Odločbi št. 884/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o spremembi Odločbe št. 1692/96/ES o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja.

Pomembnost proge Divača–Koper se najbolj kaže v železniškem mednarodnem tovornem prometu, kar je razumljivo glede na vlogo tovornega pristanišča Koper pri povezovanju zalednega slovenskega in evropskega gospodarstva s čezmorskimi državami.
Železniška proga se uporablja predvsem za tovorni promet, prav tako pa tudi za potniški promet med obalo in zaledjem ter je pomembna prometna pot za uvoženo blago in osnovne materiale, hkrati pa tudi za izvoz blaga družb iz Slovenije.

Proga ima na približno 51 odstotkih dolžine značilnosti gorske železniške proge z zelo vijugasto traso in strmimi vzponi. Največji nagib nivelete proge je 25,8 promila med Hrastovljami in Rižano v dolžini 300 m, najmanjši polmer krivin pa je 250 metrov (odsek Črnotiči–Hrastovlje). Največja dovoljena progovna hitrost je 75 km/h za tovorne vlake in 80 km/h za potniške vlake. Zmogljivost proge je zaradi prekratkih postajnih tirov in polno izkoriščenih elektronapajalnih postaj omejena na 72 vlakov dnevno in devet milijonov neto ton na leto.

Predmet naložbe

V okviru projekta so bile posodobljene in obnovljene železniške postaje Divača, Hrpelje–Kozina in Koper tovorna po najnovejših evropskih standardih, kar pomeni večjo varnost in enostavnejši dostop za potnike ter lažji dostop za funkcionalno ovirane osebe. Urejeni so bili 3 novi podvozi, 3 novi nadvozi in 4 novi podhodi, ki omogočajo večje potovalne hitrosti na cesti in železnici ter krajše potovalne čase ob višjem nivoju varnosti. Na odprti progi Divača–Koper so bile v okviru projekta posodobljene signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave. Na postajah je bilo v okviru etap A in B posodobljenih in dograjenih 27,9 km tirov in 121 kretnic, v okviru etape D pa posodobljenih 7,2 km tirov in zamenjanih 27 kretnic.

Projekt »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača–Koper« je bila razdeljena v štiri etape, in sicer A, B, C in D.

Izvedena gradbena dela

ETAPA A:
Dela so bila končana v novembru 2014 in so vključevala:

 • rekonstrukcijo in novogradnjo postajnih tirov na postaji Koper tovorna v dolžini 16,41 km ter rekonstrukcijo in no-vogradnjo 64 kretnic,
 • rekonstrukcijo in novogradnjo postajnih tirov na postaji Hrpelje–Kozina v dolžini 3,44 km ter rekonstrukcijo in no-vogradnjo 15 kretnic,
 • gradnjo nove elektronapajalne postaje Dekani s priključno močjo 14.400 kW, ki je namenjena tudi za potrebe drugega tira proge Divača–Koper,
 • postavitev prevozne elektronapajalne postaje na postaji Hrpelje - Kozina s priključno močjo 3.840 kW,
 • ureditev vozne mreže, zunanje razsvetljave ter signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na obeh postajah,
 • porušitev obstoječega nadvoza Lokev na postaji Divača,
 • gradnjo novega daljšega nadvoza Lokev na postaji Divača, ki je namenjen tudi za potrebe drugega tira proge Divača–Koper,
 • ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda v km 0 + 890,40, vključno z gradnjo povezovalne ceste,
 • gradnjo podhoda na postaji Hrpelje–Kozina,
 • položitev optičnega kabla na odprti progi.

ETAPA B
Dela so bila končana v juniju 2015 in so vključevala:

 • rekonstrukcijo in novogradnjo postajnih tirov na postaji Divača v dolžini 8,03 km ter rekonstrukcijo in novogradnjo 42 kretnic,
 • rekonstrukcijo elektronapajalne postaje Divača, ki je namenjena tudi za potrebe drugega tira, z obstoječe priključne moči 5.720 kW na 14.400 kW,
 • porušitev dveh obstoječih nadvozov ter gradnjo dveh novih daljših nadvozov in krožišča na Kraški cesti,
 • ureditev vozne mreže, zunanje razsvetljave ter signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav,
 • gradnjo dveh podhodov.

ETAPA C
Dela so bila končana v juliju 2015 in so vključevala:

 • gradnjo podvoza Brgod s povezovalno cesto,
 • izvedbo povezovalnih cest v kraju Kačiče in
 • ukinitev štirih nezavarovanih nivojskih prehodov na železniški progi Divača–Koper.

Dela etape C niso bila sofinancirana z evropskimi sredstvi.

ETAPA D
Etapa D obsega dela na delu glavne pristaniške postaje in ranžirne grupe železniške postaje Koper tovorna. Dela obsegajo obnovo obstoječih tirov, zamenjavo kretnic, izvedbo vozne mreže, signalnovarnostnih ter telekomunikacijskih naprav in obnovo poslovne stavbe na postaji Koper tovorna. Posodobljenih je 7,2 km tirov in zamenjanih 27 kretnic.

V okviru etape D bodo izvedeni tudi podhod P3 v Divači in dva podvoza (v občinah Sežana in Hrpelje - Kozina). Ta dela niso sofinancirana s sredstvi EU in bodo zaključena do konca leta 2016.

Cilji projekta:

 • zagotavljanje ustrezne železniške povezave s širšim evropskim prostorom,
 • spodbujanje nacionalnega gospodarskega razvoja,
 • zmogljivost proge, ki bo omogočala normalen oziroma neoviran pretok blaga in potnikov ter s tem nemoteno delovanje Luke Koper,
 • povečanje prepustne moči proge z 72 vlakov dnevno na 82 vlakov dnevno,
 • povečanje prevozne moči z 9 milijonov neto ton letno na 14 milijonov ton,
 • zagotavljanje višje ravni varnosti tako na železniški kot tudi na cestni infrastrukturi,
 • znižanje stroškov vodenja prometa z možnostjo optimizacije,
 • optimiziranje stroškov vzdrževanja,
 • zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
 • omogočanje boljše povezljivosti z informacijskimi sistemi,
 • zagotavljanje boljše preglednosti prometa za potrebe opravljanja prevozne dejavnosti,
 • prilagoditev javne železniške infrastrukture evropskim zahtevam po interoperabilnosti.

Financiranje projekta

Celotna vrednost projekta znaša 196,09 milijona evrov, od česar je Evropska komisija iz Kohezijskega sklada sofinancirala etape A in B ter etapo D v skupni višini 81,66 milijona evrov.

Delež sofinanciranja v %
Grafični prikaz financiranja projekta
 • Finančni prispevek Evropske unije - Kohezijski sklad
 • Finančni prispevek proračuna RS

Publikacije

01. 07. 2016, Modernizacija obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II, etapa D (SI)(.pdf)

01. 12. 2015, Modernizacija obstoječe železniške proge Divača–Koper - fotoknjiga (SI) (.pdf)

01. 12. 2015, Modernizacija obstoječe železniške proge Divača–Koper - fotoknjiga (EN) (.pdf)

01. 06. 2015, Modernizacija obstoječe železniške proge Divača–Koper (SI) (.pdf)

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.