Nadgradnja odseka Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje

TRAJANJE: november 2017–januar 2020
VREDNOST: 53,6 milijona evrov

Med nadgradnjo je bilo zamenjanih 27,2 kilometrov tirov, 29,5 kilometrov vozne mreže, saniranih je bilo 7 mostov, 4 podhodi, 10 podvozov, nadvoz, 26 podpornih oz. opornih zidov ter 32 prepustov.

V Marija Gradcu je bilo zgrajeno novo izvennivojsko križanje in sicer podvoz svetle širine 13,60 metrov in skupne dolžine 81,36 metrov. Novo izvennivojsko križanje nadomešča obstoječ podvoz neustreznih dimenzij.

V sklopu izgradnje izvennivojskega križanja je bila izvedena:

  • preložitev regionalne ceste R3-681/4006 Laško–Breze–Šentjur z gradnjo novega podvoza železniško progo Celje–Zidani Most ter novega mostu preko potoka Lahomnica,
  • nova povezava regionalne ceste in lokalne ceste, ki je vključevala tudi gradnjo novega mostu preko potoka Lahomnica,
  • gradnja nove cestne povezave južno ob železniški progi zaradi ukinitve dveh nivojskih prehodov.

Na odseku Laško–Celje je bil v okviru nadgradnje v Debru pri Laškem zgrajen tudi novi podhod za pešce in kolesarje.