Nadgradnja železniške proge Ljubljana–Jesenice–d.m.

Glavna železniška proga št. 20 Ljubljana–Jesenice–država meja je enotirna, elektrificirana proga, ki je bila zgrajena v obdobju 1869–1870 kot del takratne proge Ljubljana–Trbiž. V letih 1963 in 1964 je bila proga v celoti elektrificirana. Proga je deklarirana za osni pritisk 22,5 t/os in 7,2 t/m (kategorija D3).

Cilji projekta:

 • povečanje varnosti železniškega in cestnega prometa,
 • odprava ozkega grla,
 • povečanje prepustnosti in prevozne zmogljivosti železniške proge,
 • dvig hitrosti vlakov na projektirane hitrosti,
 • odprava in preprečevanje negativnih vplivov na okolje.

V letu 2019 so bili izdelani Izvedbeni načrti (IzN), v skladu z normativi vzdrževalnih del v javno korist (VDJK) za železniško področje,  za izvedbo nadgradnje železniške proge na odseku Kranj–Jesenice:

 • IZN za nadgradnjo medpostajnih odsekov na odseku proge Kranj–Lesce Bled vključno z nadgradnjo postajališč Otoče, Globoko in Radovljica. Postaje Kranj, Podnart in Lesce Bled niso predmet obdelave (razen uvoznih in izvoznih kretnic).
 • IZN za nadgradnjo medpostajnih odsekov na odseku proge Lesce Bled­–Jesenice vključno z nadgradnjo postaj Žirovnica in Slovenski Javornik.
 • IZN za izvedbo progovnega kabliranja na odseku proge Ljubljana–Jesenice.

V letih 2020 in 2021 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo postaj Lesce Bled in Podnart ter za ostale medpostajne odseke in postaje na odseku proge med železniško postajo Ljubljana Šiška in železniško postajo Kranj.

Izvedba nadgradnje železniške proge na odseku Kranj–Jesenice je predvidena v več sklopih.

V obdobju 2020-2022 je predvidena nadgradnja železniškega odseka Podnart–Lesce Bled.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva se bo predvidoma po letu 2022 pristopilo še k nadgradnji preostalih odsekov in sicer Kranj–Podnart, Lesce Bled–Žirovnica, Žirovnica–Slovenski Javornik in Slovenski Javornik–Jesenice.

1. sklop: nadgradnja odseka Podnart–Lesce Bled

Bistveni ukrepi nadgradnje železniške proge na odseku Podnart­–Lesce Bled zajemajo:

 • nadgradnjo železniške proge v skladu z evropskimi standardi v dolžini 10,69km,
 • zamenjavo zgornjega ustroja proge, sanacijo spodnjega ustroja proge, ureditev odvodnjavanja proge,
 • izvedbo progovnega kabliranja na odseku,
 • obnovo peronske infrastrukture na železniških postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica,
 • sanacijo predora Globoko in predora Radovljica,
 • sanacijo podpornih in opornih zidov ter izvedbo dodatne zaščite brežin z gabioni,
 • izvedbo zamenjave voznih vodov in nosilnih konstrukcij,
 • izvedbo sanacije dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov,
 • ureditev nivojskih prehodov z izvedbo povezovalnih cest in izvennivojskih križanj na območju Podnarta, Zaloš, Vrbe in Žirovnice,
 • izvedbo protihrupnih ukrepov.

Nadgradnja železniške proge na odseku Podnart–Lesce Bled bo delno izvedena v času popolne zapore železniške proge zaradi nadgradnje železniškega predora Karavanke od oktobra 2020 do aprila 2021, nadgradnja celotnega odseka Podnart-Lesce Bled pa bo zaključena v letu 2022. Izvedba del je predvidena po postopku vzdrževalnih del v javno korist na zemljiščih javne železniške infrastrukture.

Financiranje

Ocenjena vrednost nadgradnje odseka Podnart–Lesce Bled znaša 45 milijonov evrov.

Prikaz 1. sklopa nadgradnje na odseku Podnart–Lesce Bled:

Shematski zemljevid