Projekti iz finančne perspektive 2007–2013 uspešno zaključeni

Ministrstvo za infrastrukturo je na svoji spletni strani objavilo končne izsledke o izvajanju evropskih projektov v okviru kohezijske politike in o črpanju sredstev. Uspešno so počrpali 98,2 % evropskih sredstev oz. 943,7 milijonov evrov od skupno razpoložljivih 960,88 milijonov evrov. S pomočjo Evropske unije so tako uspešno posodobili in nadgradili prometno infrastrukturo in povečali učinkovitost na področju trajnostne rabe energije. Izvedene investicije gospodarstvu odpirajo nove priložnosti, ljudem prinašajo višjo kvaliteto življenja, in ne nazadnje gospodarstvo tudi z njihovo pomočjo dobiva nov zagon.

Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo je bilo v letu 2015 za evropske projekte počrpano kar 469,68 milijonov evrov proračunskih sredstev (EU in slovenska udeležba); za primerjavo, za kar 25 % več kot v letu 2014 oz. za 93,94 milijonov evrov več. Intenzivno izvajanje evropskih projektov je v letu 2015 potekalo praktično na vseh področjih, ki so v pristojnosti ministrstva, in sicer pri nadgradnji železniške infrastrukture, nadgradnji državnega cestnega omrežja, vlaganjih v avtocestno infrastrukturo, vlaganjih v trajnostno rabo energije, integracijo in razvoj javnega potniškega prometa, poglabljanje morskega dna v koprskem pristanišču in posodabljanje letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusjana Maribor. 

Na projektih vlaganja v železniško infrastrukturo je bilo počrpanih 409,54 milijonov evropskih sredstev oz. 94 %. Izvedeni projekti na področju železniške infrastrukture so:

  • posodobljenih 155 km javnih železniških prog, pri čemer sta ključna projekta »Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko–Hodoš« in projekt »Modernizacije obstoječega železniškega tira Divača–Koper«,
  • dosežena 100 % pokritost s signalom GSM-R javne železniške proge na V. in X. panevropskem koridorju,
  • ureditev 84 nivojskih prehodov cest na javni železniški progi, od tega zgrajenih 25 novih izvennivojskih križanj, ureditev 27 nivojskih prehodov z avtomatskim zavarovanjem, nadgrajeni 2 potniški postajališči, ukinjenih 32 nivojskih prehodov ter zgrajenih ali rekonstruiranih 41,5 km povezovalnih cest;
  • v zaključni fazi izvedba integracije javnega potniškega prometa z uvedbo enotne vozovnice.

 

Poleg navedenega je bila z EU sredstvi TEN-T nadgrajena javna železniška infrastruktura s sistemom ETCS (European Train Control System) nivoja 1, ki omogoča interoperabilno odvijanje železniškega prometa na celotnem koridorju D v Sloveniji, v skupni dolžini 412 km javnih železniških prog (eno in dvotirnih) ali 333,5 km ekvivalentne dvotirne proge.

(Vir: http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/eu_sredstva/financna_perspektiva_2007_2013/)