Železniška proga Ljubljana–Kranj–Jesenice

Drugi tir železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice

Glavna proga št. 20 Ljubljana–Kranj–Jesenice je enotirna proga, zaradi česar je njena prepustnost omejena, ob tem pa je problematična tudi povezanost letališča Jožeta Pučnika z glavnim mestom.

Modernizacija in povečanje kapacitet ter zagotovitev navezave na letališče so bili razlogi za pričetek umeščanja nove dvotirne elektrificirane proge v prostor.

Za novo načrtovano železniško progo Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja z navezavo na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana se je za progo, ki bi potekala v povsem novem koridorju (izven koridorja obstoječe proge), v letu 2015 zaključilo vrednotenje variant. Iz zaključkov vrednotenja variant v novem koridorju izhaja, da so vse variante okoljsko in ekonomsko nesprejemljive, zato se preučujejo variante v koridorju obstoječe proge brez navezave na letališče.

Navezava na letališče Jožeta Pučnika se preučuje v okviru študije za regionalne proge na področju Ljubljanske urbane regije. V tej nalogi bo obravnavan tudi potek nove proge in sicer kot odsek nove proge z navezavo železniškega odseka Ljubljana–Kamnik na letališče Jožeta Pučnika ter do Zlatega Polja v Kranju.

Cilji projekta:

  • povečanje zmogljivosti proge,
  • povečanje stopnje varnosti prometa,
  • učinkovitejše vodenje prometa,
  • znižanje obratovalnih stroškov.

Študija variant in okoljsko poročilo za novo progo v novem koridorju sta bila sofinancirana s sredstvi TEN-T.

Izvedba ukrepov na železniški progi št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m.

Železniška proga Ljubljana–Kranj–Jesenice–d.m. je enotirna proga, na odseku Jesenice–d.m. pa dvotirna, elektrificirana proga, ki je bila zgrajena v obdobju 1869–1870 kot del takratne proge Ljubljana–Trbiž. V letih 1963 in 1964 je bila proga v celoti elektrificirana. Proga je deklarirana za osni pritisk 22,5 t/os in 7,2 t/m (kategorija D3).

V času nadgradnje obstoječe cevi železniškega predora Karavanke, predvidoma v drugi polovici leta 2019 in prvi polovici 2020, je predvidena zapora železniške proge oziroma odseka Jesenice–državna meja. V času zapore je predvideno, da se bodo po postopku izvajanja vzdrževalnih del v javno korist (VDJK) sočasno obnovili oziroma nadgradili najbolj kritični odseki obstoječe železniške proge in glavni prevozni tiri na železniških postajah. 

Obseg del:

  • obnova, nadgradnja najbolj kritičnih delov obstoječe železniške proge na odseku med železniško postajo Ljubljana in železniško postajo Jesenice,
  • obnova, nadgradnja glavnih prevoznih tirov na določenih postajah.

Cilji projekta:

  • povečanje varnosti železniškega in cestnega prometa (na nivojskih prehodih),
  • odprava ozkih grl oziroma nadgradnja progovnih odsekov, kjer so vpeljani ukrepi znižanja hitrosti vlakov,
  • povečanje prepustnosti proge,
  • dvig hitrosti vlakov na projektirane hitrosti.

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.