Maribor–Šentilj

Železniška proga Maribor–Šentilj, ki je bila zgrajena leta 1846 v okviru gradnje Južne železnice Dunaj–Trst in je dolga skoraj 16 km, je del glavne železniške proge št. 30 Zidani Most–Šentilj–državna meja. Je tudi del Baltsko-jadranskega koridorja, ki poteka na relaciji Graz–Šentilj–Maribor–Ljubljana–Koper/Trst, poleg tega pa je tudi pomembna povezava z Luko Koper ter neposredna povezava Avstrije na Sredozemski koridor.

Od Sežane do Maribora je proga zgrajena kot dvotirna, med Mariborom in Šentiljem oziroma državno mejo pa je enotirna. Največja hitrost potniških vlakov je le 80 km/h, kategorija proge glede na obremenitev je C3 (nosilnost 20 t/os), elektrifikacija proge pa je bila izvedena leta 1975.

Danes sta tako proga kot vozna mreža potrebni popolne obnove, saj ni več ustrezna niti glede tehničnih parametrov niti glede zmogljivosti in kot taka ne zadošča zahtevam sodobnih prevoznih potreb. Na tem odseku je v prvi fazi predvidena nadgradnja obstoječega tira, glede na prometne potrebe, pa v prihodnosti tudi gradnja II. tira.

Cilji projekta:

 • modernizacija in obnova proge v skladu z evropskimi standardi,
 • povečanje kategorije proge s C3 na D4 (22,5 t/os),
 • povečanje stopnje varnosti prometa,
 • povečanje zmogljivosti proge,
 • skrajšanje časa potovanja,
 • povečanje hitrosti na do 120 km/h,
 • učinkovitejše vodenje prometa,
 • zmanjšanje hrupa,
 • optimalno odvijanje prometa vlakov.

Izvedba del:

Operativna izvedba del je predvidena v dveh fazah:

 • Faza 1 (2018–2022): nadgradnja obstoječe enotirne proge z novimi objekti na progovnem odseku Maribor–Pesnica, vključno z novim viaduktom Pesnica in novim predorom Pekel.
 • Faza 2: gradnja II. tira - v skladu z dogovorom z Republiko Avstrijo, je gradnja predvidena glede na prometne potrebe.

Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj (Faza 1)

OBSEG DEL:

 • nadgradnja železniških postaj Maribor, Maribor Tezno, Pesnica in Šentilj,
 • nadgradnja obstoječega tira na odsekih Maribor–Počehova, Pesnica–Šentilj in Šentilj–državna meja,
 • nadgradnja oz. rekonstrukcijo vozne mreže,
 • nadgradnja signalnovarnostnih naprav na obstoječi progi,
 • rekonstrukcija obstoječega predora Šentilj,
 • nadgradnja postajališča Cirknica,
 • rekonstrukcija  obstoječih prepustov in podvozov,
 • rekonstrukcija oz. gradnja  opornih in podpornih zidov ob progi,
 • ureditev križanj cest z železnico,
 • ureditev ustrezne protihrupne zaščite ob obstoječem tiru – postavitev protihrupnih ograj v dolžini ca. 10 km ter pasivna zaščita preostalih stavb, pri katerih je prekoračena kritična vrednost hrupa,
 • gradnja nove trase za bodočo dvotirnost na odseku Počehova–Pesnica:
  • gradnjo novega predora Pekel,
  • gradnjo novega viadukta Pesnica,

Nadgradnja obstoječe enotirne proge bo potekala v naslednjih sklopih:

 • I. sklop: Nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja
 • II. sklop: Nadgradnja železniške postaje Maribor, nadgradnja železniške postaje Tezno in nadgradnja progovnega odseka Maribor–Počehova ter izvedba protihrupne zaščite
 • III. sklop:  Nadgradnja odseka železniške proge Maribor–Šentilj–d.m. od km 595+900 do km 599+600 (gradnja nove trase za bodočo dvotirnost - predor Pekel, viadukt Pesnica)
 • IV. sklop: Ureditev križanj cest z železnico

Izvedba del na obstoječi trasi bo trajala predvidoma od leta 2018 do leta 2020, izvedba del za novo traso na odseku Počehova–Pesnica–predor Pekel ter nadvoz Pesnica pa bo zaključena predvidoma do konca leta 2022.

FINANCIRANJE FAZE 1

Ocenjena vrednost nadgradnje obstoječe proge je 253,7 milijona evrov, predvideno pa je sofinanciranje z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskega sklada v višini okoli 100 milijonov evrov.

V okviru priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za drugi tir proge Maribor–Šentiljem–d.m. je bila s sredstvi TEN-T sofinancirana strokovna podlaga za DPN – Idejni projekt.

Shematski zemljevid

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.